Mensor Aktualizacja 2011-01-03
     

Sygnalizacja i dozowanie

Zastosowanie

Dodatkowy układ sygnalizacji granicznych wskazań masy ważonej przeznaczony jest dla małych i średnich firm produkujących w większych seriach produkty: przemysłowe, spożywcze, rolne, owocowe lub firm zajmujących się konfekcjonowaniem tych wyrobów. Charakterystyczną cechą oferowanych wag jest proste zadawanie progów ważonej masy lub wartości liczonych elementów - stąd prosta obsługa i niska cena.

Sygnalizacja

Wszystkie wagi firmy MENSOR mogą być wyposażone w dwie diody świecące sygnalizujące trzy stany wskazań ważonej masy m. Funkcja ta ma zastosowanie podczas kontroli paczkowanych (konfekcjonowanych) wyrobów w procesie produkcyjnym lub podczas sortowania wyrobów.

wykres sygnalizacji progow wazenia

Wartość ważonej masy może znaleźć się w trzech obszarach Rys. 1 tj.

1. Masa ważona jest większa od zadanej masy m2 : m>m1
2. Masa ważona m jest mniejsza od masy m1: m< m1
3. Masa ważona znajduje się pomiędzy masą m1 i m2 m1< m< m2

Punkt m2 odpowiada świeceniu czerwonej diody widocznej na klawiaturze wagi , zaś punkt m1 świeceniu zielonej diody (diody oznaczone lo i hi). Ww. progi nastawia się przez nałożenie na szalkę wagi poprzednio zważonej masy m1 i m2 oraz naciśnięcie przycisku Funkcja na klawiaturze. Przycisk ten należy puścić w momencie gdy na wyświetlaczu pojawi się litera "H" (górna granica m 2 ) lub liter "low" (dolna granica m1 ).

Podczas paczkowania lub sortowania produkowanych wyrobów tolerancje ich masy ustawiamy za pomocą progów m1 i m2 zaś pole tolerancji zawarte jest:

m1 < m < m2

Powyższe pole tolerancji odważanej masy można ustawić dowolnie w granicach dokładności danej wagi tzn. nie może być ono mniejsze od dwóch działek legalizacyjnych wagi.

W produkcji seryjnej, dla ułatwienia dozowania, możliwe jest równoległe połączenie z diodami świecącymi sygnału dźwiękowego lub innych zewnętrznych elementów sygnalizacji

Opisana wyżej sygnalizacja paczkowania lub dozowania masy odnosi się również do liczenia elementów w procesie produkcyjnym; sygnalizujemy wówczas przekroczenie zadanej liczby elementów.

Wygodną funkcją omawianej sygnalizacji jest zapamiętanie wprowadzonych do wagi progów: m1 i m2 po jej wyłączeniu tj. po dowolnym okresie przerwy pracy wagi w momencie jej ponownego włączenia jest ona przygotowana do dalszej pracy.

Dozowanie

Możliwość nastawienia progów: m1 i m2 dla celów sygnalizacji może być wykorzystana w procesie automatycznego dozowania. Próg m1 steruje wówczas prędkością dozownika tzn. zmniejsza tą prędkość w pobliżu maksymalnej wartości masy, zaś próg m2 służy do wyłączenia dozownika w momencie osiągnięcia maksymalnej masy ważonego materiału.

Układ elektroniczny każdej wagi firmy MENSOR może być dodatkowo wyposażony w dwa optoizolujące układy scalone, do których można przyłożyć maksymalne napięcia 30V i prąd 125mA.

opis wyjscia optoizolowanego
Opis wyjścia optoizolowanego

Dodatkowe wyjście z optoizolacją układu wagi, może być wykorzystywane do: sterowania za pomocą wagi urządzeniami zewnętrznymi np. sygnały po przekroczeniu żadanych poziomów. W układzie na płytce wyświetlacza znajdują się 2 diody świecące, oraz 2 układy 4N32 pokazane na rys.1. W momencie wysterowania układy odpowiednio zwierają wyprowadzenia 1 i 2 oraz 3 i 4 złącza JP6. Układy mogą sterować sygnałami o następujących maksymalnych parametrach:

Umax=30V
Imax=125mA

Uwaga: jeśli sterowany jest przekaźnik z cewką to równolegle do niej powinna być podłączona dioda, w przeciwnym razie układy mogą ulec uszkodzeniu.

Spis treści

punkt tekstu Informacja o firmie MENSOR
punkt tekstu Nowa indukcyjnościowa metoda pomiaru masy
punkt tekstu Indukcyjnościowe belki pomiarowe
punkt tekstu Wagi medyczne, wagi lekarskie
punkt tekstu Wagi do ważenia zwierząt - weterynaryjne
punkt tekstu Wagi platformowe, magazynowe
punkt tekstu Wagi pomostowe, stołowe

punkt tekstu Wagi i systemy liczenia elementów
punkt tekstu Wagi hakowe
punkt tekstu Wagi precyzyjne
Wagi laboratoryjne
punkt tekstu Wagi dla automatyzacji produkcji
punkt tekstu Sygnalizacja i dozowanie
punkt tekstu Moduły wagowe