Mensor Last update 2011-09-22
     

Sygnalizacja, dozowanie i systemy sterowania

Sygnalizacja granicznych wartości masy
Każda waga firmy MENSOR wyposażona jest w układ sygnalizacji granicznych wartości masy ilustrowany na wyświetlaczu wagi. 
Z lewej strony wyświetlacza wagi umieszczona jest pionowa linijka zakończona od dołu znakiem „LO”, od góry znakiem „HI”. Włączenie funkcji sygnalizacji poziomów wskazywane jest specjalnym znakiem na wyświetlaczu wagi (lewe półkole w prawym górnym rogu wyświetlacza). Po włączeniu funkcji sygnalizacji poziomów i zaprogramowaniu obu wartości,  znak „LO” wyświetlany jest dla wartości obciążeń mniejszych od dolnego progu, znak „HI” dla wartości większych od górnego progu. Dla obciążeń o wartościach z przedziału < „LO”; „HI” > wyświetlana jest pozioma kreska (element linijki), której położenie względem znaków „LO” i „HI” odpowiada rzeczywistej różnicy między wartościami mas „LO”, „HI”, a wartością mierzoną. Funkcja ta działa prawidłowo w trybie normalnego ważenia. Wartości „LO” i „HI” powinny być dodatnie.
Opcjonalnie waga może być wyposażona w diody świecące umieszczone na płycie czołowej działające tak jak znaki:  „”LO”  i „LH”.
 Waga może być opcjonalnie wyposażona w sygnalizator dźwiękowy, sygnalizujący wskazania z przedziału < „LO”; „HI” >. Również jako opcja możliwe jest wyposażenie wagi w dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe zwierane i rozwierane odpowiednio przy przekraczaniu poziomów „LO” i „HI”. Sygnalizator dźwiękowy oraz wyjścia przekaźnikowe mogą działać tylko w wadze zasilanej zasilaczem. W przypadku zasilania akumulatorowego możliwe są wyłącznie wskazania na wyświetlaczu.

Wyświetlacz wagi z wartościami: „LO” i „HI”

Rys. 1 Wyświetlacz wagi z wartościami: „LO” i „HI”

Wartości progów mogą być wprowadzane do wagi z podłączonego do niej komputera lub przez położenie odpowiedniej masy na szalce wagi. Opcjonalnie możliwe jest również wprowadzanie wartości z klawiatury wagi. Zastosowanie opisanego wyżej układu sygnalizacji granicznych wartości masy może być różnorodne. Przykładowo układ ten spełnia funkcje trójpołożeniowego regulatora wielkości mierzonej gdzie przedział pomiędzy „LO” i „Hi” stanowi strefę nieczułości regulatora a poziom: „LO” i „Hi” stanowi wartość zadaną rys. 2

Schemat działania regulatora trójpołożeniowego

Rys. 2 Schemat działania regulatora trójpołożeniowego

Prostym zastosowaniem układu sygnalizacji granicznych wartości masy jest podłączenie do wagi dobrze widocznej lampy sygnalizującą jedną graniczną wartość rys. 3 lub dwie wartości: „LO” i „Hi” rys. 4.

Waga WM3P3 30x40 z lampą sygnalizującą jedną wartość graniczną

Rys. 3 Waga WM3P3 30x40 z lampą sygnalizującą jedną wartość graniczną

Waga WM3 30x40 z lampą sygnalizującą dwie wartości graniczne

Rys.4 Waga WM3 30x40 z lampą sygnalizującą dwie wartości graniczne: „LO” i „HI”

          Waga elektroniczna firmy MENSOR wyposażona w układ sygnalizacji granicznych wartości masy może spełniać funkcję sterowania podajnikiem segregującym elementy „dobre” o prawidłowej wartości masy na „złe” nie spełniające kryterium założonej wartości masy rys. 5. Elementy ważone na pierwszym podajniku posiadające masę poniżej wartości „LO” spadają do pierwszego pojemnika jako „złe”, natomiast elementy o masie większej od „HI” spadają do kosza jako „dobre”. W przypadku prawidłowej masy ważonych elementów na pierwszym podajniku waga steruje poprzez przekaźniki elementem wykonawczym np. cylindrem pneumatycznym, który przysuwa drugi podajnik do pierwszego aby pobrać zważone elementy i przesłać je do pojemnika „dobre”.

Schemat selekcji elementów w/g kryterium opartym na pomiarze masy

Rys. 5 Schemat selekcji elementów w/g kryterium opartym na pomiarze masy

Typowym zastosowaniem wagi wyposażonej w układ sygnalizacji granicznych wartości masy jest porcjowanie materiałów sypkich rys. 6. Masa worka, który napełniamy materiałem sypkim ważona jest za pomocą indukcyjnościowego przetwornika pomiarowego wagi. Po osiągnięciu zadanej wartości „HI” za pomocą przekaźników i elementu wykonawczego waga odcina dopływ materiału z zbiornika do worka. W tym przypadku proces dozowania należy ponownie uruchomić ręcznie po usunięciu napełnionego worka i zastąpieniu go workiem pustym.

Schemat dozowania materiałów sypkich

Rys. 6 Schemat dozowania materiałów sypkich

Przykład regulacji natężenia przepływu materiału sypkiego przedstawia rys. 7. Materiał sypki spada na skośnie ustawiona płytkę połączoną z indukcyjnościowym przetwornikiem masy. Siła składowa działająca na płytkę stanowi wejście do wagi i jej wartość zależy od natężenia przepływu spadającego na nią materiału. Zbyt duże natężenie przepływu powoduje pojawienie się sygnału „HI” i waga poprzez przekaźniki przymyka zawór usytuowany na wylocie ze zbiornika. W przypadku małego natężenia przepływu następuje uchylenie zaworu dozującego. Mamy tutaj przykład regulacji trójpołożeniowej gdzie wartość zadaną natężenia przepływu nastawia się poziomem sygnałów: „LO” i „HI” , zaś dokładność regulacji i własności dynamiczne układu strefą leżącą między tymi sygnałami.

Schemat układu regulacji natężenia przepływu materiałów sypkich

Rys. 7 Schemat układu regulacji natężenia przepływu materiałów sypkich

Powszechnym zastosowaniem sygnalizacji gUranicznych wartości masy jest kontrola zawartości gazu w butli. W przypadku zasilania gazem urządzeń wymagających ciągłej pracy konieczna jest sygnalizacja minimalnej zawartości gazu w butli w celu jej wymiany. Postawienie butli na wadze wyposażonej w układ sygnalizującej np. 10% zawartości gazu rozwiązuje ten problem rys. 8. Na ogół wymagane jest wówczas specjalne mocowanie szczególnie wysokich butli - rozwiązania takie firma MENSOR oferuje.

Sygnalizacja minimalnej zawartości gazu w butli

Rys. 8 Sygnalizacja minimalnej zawartości gazu w butli

Podobnym przykładem zastosowania wagi do dozowania materiałów sypkich pokazanym na rys. 6 jest dozowanie mniejszych mas za pomocą podajnika wibracyjnego rys. 9. Podajnik ten wsypuje masę sypką na szalkę wagi do momentu osiągnięcia zaprogramowanej wartości „HI”. W tym momencie następuje wyłączenie podajnika wibracyjnego i zabranie odważonej masy z szalki wagi – może to być pojemnik, wymieniany na pusty. Po włączeniu podajnika wibracyjnego następuje powtórzenie cyklu dozowania. W przeciwieństwie do przykładu z rys. 6 mamy tutaj znacznie wolniejsze napełnianie pojemnika z powodu zasady działania podajnika wibracyjnego.

Dozowanie małych mas za pomocą podajnika wibracyjnego

Rys. 9 Dozowanie małych mas za pomocą podajnika wibracyjnego

   
 

Firma MENSOR daje 2 lata gwarancji.

Signaling, dozing and control system


Additional options:
- lion battery (up to 50 hours continuous work): 15€
- output RS232: 8€
- output RS485: 20€
- program Genie is for design measurement and control systems - description of the program
- 2m cable connecting computer with the scale: 4€
- it is possible made special pan

MENSOR 04-689 Warszawa, Węglarska 50, tel/fax 22 613-08-74, tel.22 424-33-23 www.mensor.pl ; mensor@mensor.pl